Drop-Down Menu
CONTACT US

REGIONAL OFFICE, JAIPUR

Nidhi Bhawan, Vidyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur - 302005
Email - ro.jaipur@epfindia.gov.in
Fax no - 0141 -2740299

Designation Name of Officer Phone No

RPFC(I)

Shri R.K. Singh
0141-2740882

RPFC(F&A)

Shri Praveen Garhwal

0141-2743473

RPFC(C&R)

Shri Sunil Yadav

0141-2740839

D.D. (Audit)

Shri S.K. Agarwal

0141-2741170

APFC

Shri C.M. Mahavar

0141-2740213

APFC

Shri D.K. Chandana

0141-2744702

APFC

Shri C.S. Gogna

0141-2740747

APFC (CC)

Shri Y.D. Sharma

0141-2744702

APFC (CC)

Shri A.D. Melwani

0141-2741114

APFC

Shri R.N. Meena 0141-2740597

APFC (CC)

Shri Pradeep Sharma

0141-2744702

Assistant Director(OL)

Shri R.S. Singh

0141-2740379

Jr  Engineer (Civil)

Shri Suresh Chand Pandey

0141-2740495
   
   
Public Relation Officer 

0141 - 2742699, 2740742

Guest House

0141 - 2740662

 

SUB REGIONAL OFFICES-- JODHPUR
130, Paschim Pal Vistar Yojana, Opp. Shankar Nagar, Jodhpur - 342 008
E-mail:
sro.jodhpur@epfindia.gov.in
Fax no. 0291-2711615

Designation Name of Officer Phone No.

RPFC(II) & Officer Incharge

Shri Vishal Agarwal

0291- 2711616

A.P.F.C

 

0291- 2714401

A.P.F.C

Shri G.N. Chawla

0291- 2711620

   
   
Public Relation Officer 

0291 - 2711617

 

SUB REGIONAL OFFICES-- KOTA
Nidhi Bhawan, Vigyan Nagar, Kota - 324 005
E-mail:
sro.kota@epfindia.gov.in
Fax no - 0744 - 2421018

Designation Name of Officer Phone No.

RPFC(II) & Officer Incharge

Shri Ashish Kumar

0744-2425392

A.P.F.C

Shri C.P. Tak

0744-2422800

A.P.F.C

Shri M.K. Golia

0744-2421145

   
   
Public Relation Officer 

0744 - 2422449


SUB REGIONAL OFFICES--UDAIPUR
Chitrakoot Nagar, Bhawana, Udaipur - 313 004
E-mail:
sro.udaipur@epfindia.gov.in
Fax no - 0294 - 2442282

Designation Name of Officer Phone No.

RPFC(II) & Officer Incharge

Shri Arun Kumar

0294-2441527

A.P.F.C

Shri Hanuman Prasad

0294-2813919

A.P.F.C

Shri Bhagwat Singh

0294-2813320
   
Public Relation Officer 

0294-2441068

 
District Office
  Office Phone No.
  1.  
Ajmer 0145-2627789
  1.  
Alwar 0144-2333235
  1.  
Bhilwara 01482-226876
  1.  
Bikaner 0151-2522446
  1.  
Bharatpur 05644-236314
  1.  
Sriganganager 0154-2487217
  1.  
Pali 02932-257569
  1.  
Jhunjhunu 01592-239094

 

 

 

 

 EPFO Regional Office, Nidhi Bhawan, Vidyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Powered By EPFO, Rajasthan Region